**آیا میدانید های**  فوقالعاده درباره عمر با ذکر آدرس وسند حتما بخونید و منتشر کنیدآیا میدانید عمر از باز گو شدن راز,, نسب خویش هراس داشت و می‌گفت کسی از نسب من سؤال نکند؟تاريخ المدينه المنوّره، ج3، ص797.°°°°°°°آیا میدانید ابن كثير كه از علماي سنی مي‌باشد، مي‌نويسد: خطّاب مضافا بر اينكه پدر عمر به حساب مي‌آمد، عمو و برادر مادري عمر نيز به شمار مي‌رفت...؟البداية والنهاية، ج2، ص237•••••••••••••آیا میدانید در شكل و شمايل عمر نوشته‌اند: عمر مردي دراز قد و درشت هيكل بود. عمر سرش به شدّت…
آیا میدانید هایی دربآره عمر
**آیا میدانید های**
 فوقالعاده درباره عمر 
با ذکر آدرس وسند
 حتما بخونید و منتشر کنید


آیا میدانید عمر از باز گو شدن راز,, نسب خویش هراس داشت و می‌گفت کسی از نسب من سؤال نکند؟
تاريخ المدينه المنوّره، ج3، ص797.
°°°°°°°

آیا میدانید ابن كثير كه از علماي سنی مي‌باشد، مي‌نويسد: خطّاب مضافا بر اينكه پدر عمر به حساب مي‌آمد، عمو و برادر مادري عمر نيز به شمار مي‌رفت...؟
البداية والنهاية، ج2، ص237
•••••••••••••
آیا میدانید در شكل و شمايل عمر نوشته‌اند: عمر مردي دراز قد و درشت هيكل بود. عمر سرش به شدّت طاس بود، يعني هيچ مويي بر سرش ديده نمي‌شد. رنگ چهره‌ي عمر سياه و قرمز بسيار تند و تيره بود؟
تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص131. طبقات الكبري، ج3، ص325. تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص131
•••••••••••••••••
آیا میدانید عمرو عاص عمر را اين‌گونه توصيف مي‌كرد: سپس آن چپ دست، چشم چپ و لوچ، زاده‌ي 
حنتمه به حكومت رسيد؟
تاريخ يعقوبي، ج2، ص174
••••••••••••••••••••••
آیا میدانید صداي عمر آن‌چنان هولناك بود كه مرد آرايشگري مشغول كوتاه كردن صورت عمر بود، كه ناگهان عمر سرفه‌اي كرد، و آرايشگر بخت برگشته از ترس، خود را نجس كرد؟
كنزالعمال، ج12، ص564، شماره‌ي35769، تاريخ عمر بن الخطاب، ابن جوزي، ص125
•••••••••••••••••

آیا میدانید چهره‌ي عمر چنان وحشت آفرين و هولناك بود که وقتی زن حامله‌اي را جهت تحقيق در مورد مسئله‌اي احضار كرد، زن به مجرد مشاهده‌ي عمر، از شدت ترس، فرزندش سقط شد و مرده به دنيا آمد؟
شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج1، ص174
•••••••••••••••••••

آیا میدانید عمر دلاّل خر و شتر و استر بود؟
تاج العروس، ج4، ص281، لسان العرب، ج1، ص379
•••••••••••••••••••
آیا میدانید هر وقت عمر به يكي از افراد خانواده‌اش غضب مي‌كرد، تا دست او را گاز نمي‌گرفت، آرام نداشت؟
شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد معتزلي، ج12، ص44

••••••••••••••••••••••
آیا میدانید عمر دستش را در مخرج شتر (محل بيرون آمدن فضولات) فرو مي برد و مي‌گفت: مي‌ترسم كه فرداي قيامت از آن‌چه با تو مي كنم، مؤاخذه شوم؟
تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص139، تاريخ عمر بن الخطاب، ابن جوزي، ص91، الطبقات الكبري، ج3، ص286
••••••••••••••••••••

آیا میدانید عبدالله بن عمر مي‌گويد: پدرم عمر را ديدم كه آب از دهانش سرازير است. پرسيدم: اي رهبر مسلمين، تو را چه شده؟! گفت: دلم هوس ملخ بريان شده كرده؟
كنزالعمال، ج12، ص648، شماره‌ي 35976
••••••••••••••••

آیا میدانید عمر مي‌گفت گوشت سوسمار بيشتر مورد علاقه من است تا گوشت مرغ؟
كنزالعمال، ج15، ص448، شماره‌ي41777
••••••••••••••••

آیا میدانید عمر دستور میداد در معاملات فریب کاری کنید. أبوموسي مي‌گويد: گفتم: اي خاندان عمر، مردم را گول نزنيد. عمر گفت: اين‌جا بازار است؟
•••••••
آیا میدانید بخاري از ابن عباس نقل مي كند كه گفت: يك سال تمام صبر كردم و مي‌خواستم مسئله‌اي را از عمر بپرسم اما جرأت آن را نداشتم و از او مي ترسيدم تا اينكه روزي از او پرسيدم : آن دو زني كه بر عليه پيامبراعتصاب كرده و هياهو به راه انداختند، كه بودند؟! عمر گفت: عايشه و حفصه؟
شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج12، ص116

•••••••••••••••••
آیا میدانید عمر به مردم وصیت میکرد با برهنه گذاشتن زنان در خانه از آنها بهره جوييد؟
شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج12، ص116
•••••••••••••• ••••••••••••••••

آیا میدانید انس بن مالك مي‌گويد: كنيزان عمر بدون هيچ پوشش و حجابي، در حالي كه موی سرشان بر سينه‌هاي عريانشان آويخته بود، از ما پذيرايي مي‌كردند؟
كنزالعمال، ج15، ص486، شماره‌ي 41927


••••••••••••••••••••• ••••••
آیا میدانید عمر دست خطّ رسول خدا را زير پا گذاشت و گفت: نه! نبوّت و رسالتي در كار نبود او تنها يك شاه بود؟
تاريخ المدينه المنورة، ج1، ص596
•••••••••••• °°°°°°°°°°°°°°°°

آیا میدانید عمر مي‌گفت: در جاهليت هيچ كس به اندازه‌ي من شراب نمي‌خورد؟
تاريخ مدينة المنورة، ج3، ص814، كنزالعمال، ج5، ص505، شماره‌ي13746

••••••••••••••••• °°°°°°

آیا میدانید خالد درباره عمر گفته است: اين كار آن چپ دست و ابن امّ شمله (فرزند شراب) كه به من حسادت مي‌كند تا فتح عراق به دست من صورت نگيرد؟
تاريخ طبري، ج4، ص44، حوادث سنة الثالثة عشرة
••••••••••••••••••••

آیا میدانید عمر در دوران رياستش، شراب میخورد و میگفت: شراب تند را به وسيله‌ي آب بشكنيد و بخوريد و همچنین میگفت: ما اين شراب تند را مي‌خوريم تا گوشت شتر را در معده‌ي ما تكه تكه كند؟
كنزالعمال، ج5، ص516، شماره‌ي13778 كنزالعمال، ج5، ص514، المصنف، ج5، ص78، شماره‌ي23866. سنن نسائي، ج4، ص326

°°°°°°°°°°°°°
آیا میدانید هر گاه عمر بول مي‌كرد، به غلامش مي‌گفت: چيزي بده تا خود را با آن پاك كنم. من هم چوب يا سنگي به او مي‌دادم. يا آلتش را با ديوار يا زمين پاك مي‌كرد. ولي آن را با آب نمي‌شست؟
كنزالعمال، ج12، ص625، شماره‌ي35929 ـ طبقات الكبري، ابن سعد، ج3، ص318
••••••••••••••••

آیا میداند عبدالرحمن مي‌گويد: عمر را ديدم كه پس از ادرار، آلتش را خاك مال كرد، و بعد رو به ما كرد و گفت: به ما اين‌گونه آموختند؟
كنزالعمال، ج9، ص518، شماره‌ي27236
••••••••••••••••••

آیا میدانید بعد از توالت براي عمر غذا آوردند و به او گفتند: بگوييم آب بياورند تا دستانت را بشويي؟ گفت: با دست راست مي‌خورم و با دست چپ خود را پاك مي‌كنم. پس بدون آن‌كه دستان خود را بشويد، شروع به غذا خوردن كرد؟
كنزالعمال، ج15، ص428، شماره‌ي41694

••••••••••••••••••
آیا میدانید عمر بعد از صرف غذا، میگفت دست‌هايت را با باسن خود تمييز كن يا آن را به حال خود رها كن؟
كنزالعمال، ج12، ص632، شماره‌ي35949


•••••••••••• ••••••••••••
آیا میدانید زيد بن وهب مي‌گويد: عمر را ديدم كه ايستاده بول مي‌كرد. اما پاهاي خود را آنقدر از هم باز كرده بود كه به حالش ترحّم كردم؟
كنزالعمال، ج9، ص519، شماره‌ي27237


•••• ••••• •••••• ••••• ••••
آیا میدانید عمر در جنگها حتی یک نفر را نکشته و حتی مجروح نکرده است و سنیها هیچ مدرکی بر شجاعت عمر در جنگها ندارند؟
°°°°°°°
 
آیا میدانید عايشه مي‌گويد: در جنگ خندق، پس از فرار وارد باغي شدم. جمعي از مسلمانان را ديدم كه در آنجا پنهان شده بودند، از جمله‌ي آنها عمر بن الخطاب بود؟
مسند احمدبن حنبل، ج6، ص141، كنزالعمال، ج10، ص442، شماره‌ي30077
••••••• •••••••• •••••••°

آیا میدانید بخاري از أبا قتاده نقل مي‌كند كه در غزوه‌ي حنين مسلمانان پراكنده شده و مي‌گريختند. من هم همراه آنها رفتم تا كه عمر را در ميان افراد فراري ديدم. از او پرسيدم: مردم را چه مي‌شود؟ چرا فرار مي‌كنند؟ عمر گفت: دستور خدا چنين بود؟
صحيح بخاري، كتاب المغازي، ـ باب قول الله تعالي : ويوم حنين...

آیا میدانید عمر در جنگ خيبر با يارانش پا به فرار گذاشت. پس از آنكه محضر رسول خدا رسيدند، عمر آنها را متهم به ترسو بودن و فرار مي‌كرد و آنها هم عمر را ترسو و فراري مي‌خواندند؟
المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص37


••••••••••••••••
آیا میدانید عامر بن ربيعة درباره عمر به همسرش گفته است قسم به خدا عمر اسلام نمى آورد تا اينکه الاغ خطاب هم اسلام آورد ( يعنى حتى اگر الاغ هم اسلام بياورد او اسلام نمى آورد ) از بس که بر مسلمانان سخت گير بود؟
🐢
تاريخ الإسلام ، ذهبي ، ج1 ،‌ ص181 و الكامل في التاريخ ، ج2 ،‌ ص 84 و البداية والنهاية ، ابن كثير ، ج 3 ، ص 100 و المستدرك ، الحاكم النيسابوري ، ج 4 ، ص 58 – 59 و السيرة النبوية ، ابن كثير ، ج 2 ، ص 32 – 33 و سيرة النبي (ص ) ، ابن هشام الحميري ، ج 1 ، ص 229 و...
•••••••••••

آیا میدانید ابوبکر و عمر در جنگ احد فرار کردند و عمر خودش میگفت از ترس جان مانند بز از کوه بالا میرفتم؟
الدرالمنثور ،ذیل آیه 155 آل عمران. جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ج 4، ص 144، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 1، ص 529، جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر)، ج 14، ص 529
آیا میدانید عمر حکم تیمم که در قرآن آمده را بلد نبود؟
آیا میدانید 12 سال طول کشید تا عمر سوره بقره را یاد گرفت و برای این کار قربانی داد؟
شعب الإيمان، ج2، ص1954. الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص40، تاريخ مدينة دمشق ج44، ص286، تاريخ الإسلام ج3، ص267، تنوير الحوالك ج1، ص162، الدر المنثور، ج1، ص54، شرح الزرقاني علي موطأ الإمام مالك، ج2، ص27، نظام الحكومة النبوية ج2، ص280،
•••••••••••••••••

آیا میدانید این همه فقط مشت نمونه خروار از فضایل عمر است؟

آیا میدانید تمام مطالب ذکر شده در این پیام از کتب اهل سنت آدرس داده شده؟
نویسنده : | تاریخ ارسال: جمعه 30 / 08 / 1393 ساعت: 9:44|تعداد بازدید : 256
دیدگاههای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  • موضوعات CATEGORIES2

  • مطالب پر بازدید Viewed Articles

  • خبرنامه MailForm

  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users